اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

دفاع از رساله دکتری در رشته شیمی فیزیک، خانم فاطمه قدسی

دفاع از رساله دکتری در رشته شیمی فیزیک، خانم فاطمه قدسی

به اطلاع می رساند جلسه دفاع رساله دکتری خانم فاطمه قدسی رشته شیمی فیزیک در تاریخ سه شنبه مورخ 1398/11/17 ساعت17عصر در سالن سمعی و بصری دانشکده علوم برگزار گردید.

عنوان رساله: مطالعه سینیتیک و مکانیزم آزاد سازی دارو از نانو حامل ها و نیز برخی واکنش های آلی با استفاده از روش های اسپکتروفوتومتری ماورای بنفش، تکنیک جریان باز ایستاده و محاسبات نظری مربوطه

اساتید راهنما: دکتر حبیبی خراسانی و دکتر مهدی شهرکی

استاد مشاور: دکتر مصطفی حیدری مجد

امتیاز به خبر :